25/12/2020 15:13
Xem với cỡ chữ

Thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ - Yên Bái

Ngày 21/12/2020, HĐQT NHPT đã ban hành các Quyết định số 490, 491, 492/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ - Yên Bái.
Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2020, HĐQT ra Quyết định số 490/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ – Yên Bái trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Phú Thọ và Chi nhánh NHPT Yên Bái kể từ ngày 01/01/2021; có trụ sở chính đặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ – Yên Bái là đơn vị trực thuộc NHPT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do HĐQT ban hành; có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, NHNN và các NHTM theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Phòng Giao dịch Yên Bái và 5 phòng chức năng nghiệp vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và bãi bỏ các quy định trước đây có liên quan về tổ chức bộ máy Chi nhánh NHPT Phú Thọ và Chi nhánh NHPT Yên Bái.
Theo Quyết định số 491/QĐ-NHPT về việc thành lập Phòng Giao dịch Yên Bái, Phòng Giao dịch Yên Bái thuộc Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ – Yên Bái được thành lập kể từ ngày 01/01/2021 và đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Cùng ngày, HĐQT ban hành Quyết định số 492/QĐ-NHPT Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ - Yên Bái, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế các Quyết định trước đây về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT Phú Thọ và Chi nhánh NHPT Yên Bái.
Theo QĐ số 490, 491, 492/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :