31/03/2020 17:43
Xem với cỡ chữ

Công điện số 04 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại NHPT, Tổng Giám đốc NHPT điện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT thực hiện một số nội dung như sau:
1. Quán triệt tới từng cán bộ nhân viên tại đơn vị chấp hành nghiêm túc việc thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
2. Trong 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020, Thủ trưởng các đơn vị bố trí để cán bộ nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc online tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: bảo vệ cơ quan 24/24, trực văn thư, trực thanh toán, mở khóa sổ kế toán, thanh toán vốn huy động và các nhiệm vụ phát sinh thật sự cấp bách khác theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị mới đến xử lý công việc tại cơ quan.
Trong thời gian làm việc online tại nhà, cán bộ nhân viên phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tự giác chấp hành các khuyến cáo, hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế và NHPT, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Yêu cầu cán bộ nhân viên ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đến cơ quan làm việc khi được yêu cầu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
3. Tại Trụ sở chính, Thủ trưởng các đơn vị: CĐKH, TCKT, CNTT, TTTT, Văn Phòng chủ động bố trí cán bộ nhân viên trực văn thư, thanh toán, mở khóa sổ kế toán, thanh toán vốn huy động theo nguyên tắc hạn chế tối đa số lượng người cần thiết phải đến làm việc tại cơ quan để tiếp nhận văn bản đến và duy trì hệ thống thanh toán, kế toán theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về giờ giao dịch.
4. Giao Giám đốc Trung tâm CNTT nghiên cứu ứng dụng phần mềm thông tin trực tuyến và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị sử dụng, để trong trường hợp phát sinh họp trực tuyến có thể đáp ứng được ngay.
5. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo khác của Tổng Giám đốc tại các văn bản, công điện trước đây về phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Công điện số 04 ngày 31/03/2020
Tìm theo ngày :